Algemene voorwaarden - ModelokaalAlgemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Modelokaal voor consumenten. Het hoofdkantoor van Modelokaal bevindt zich aan Edisonweg 1, 3404 LA IJSSELSTEIN. Modelokaal is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 30053506, bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
RELATIE TOT WINKELIER EN OVERIGE DERDEN

Als u via Modelokaal bestelt, geven we uw bestelling door aan de winkelier van uw keuze. Modelokaal is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt met en onder voorwaarden van de winkeliers in kwestie gesloten. Modelokaal is geen partij in deze overeenkomst.

Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van de winkelier, beperkt de verantwoordelijkheid van Modelokaal zich tot het doorgeven van de bestelling aan de betreffende winkelier. Modelokaal is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de winkeliers.
PRIVACY STATEMENT

Modelokaal gaat zeer zorgvuldig om met haar klantinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Modelokaal houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.
INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot support@modelokaal.nl.
BEHANDELING PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Modelokaal verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de winkelier waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.
ONLINE BETALINGEN

Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Modelokaal aan de aangesloten winkeliers overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de winkelier niet (volledig) tot levering is overgegaan.
COOKIES

Modelokaal gebruikt een techniek genaamd 'cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het cookie dat Modelokaal gebruikt is een nummer waardoor we u bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Modelokaal. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.
CORRECTHEID VAN PRIJZEN

Hoewel Modelokaal er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Modelokaal noch de winkeliers waar u bestelt zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil.

Mocht u een prijsverschil tegenkomen, dan horen wij dit graag via support@modelokaal.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Modelokaal enig onderdeel van Modelokaal te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u Interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot support@modelokaal.nl en een aanvraag daartoe indienen.
AANSPRAKELIJKHEID

Modelokaal doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Modelokaal accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.